FTO

Academische Apotheek Stevenshof levert een actieve bijdrage aan farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de huisartsen en praktijkondersteuners van praktijk Stevenshof en praktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing. Aan het begin van het kalenderjaar worden data en onderwerpen voor de FTO’s afgesproken. Ieder FTO wordt er een nieuw onderwerp behandeld en vindt de evaluatie plaats van een FTO-onderwerp van het jaar daarvoor. Doel van dit overleg is om afspraken met elkaar te maken over behandelrichtlijnen en om werkafspraken te maken. Bij de evaluatie wordt gekeken of deze doelen behaald zijn en of er nog bijsturing gewenst is.

In 2021 hebben 6 FTO-bijeenkomsten plaatsgevonden met de volgende onderwerpen:

 • Januari: Oncologie en Astma COPD evaluatie
 • Februari: Doelmatig gebruik van Insuline en Migraine evaluatie
 • April: CVRM
 • Juni: Connect studie, Stoppen met roken
 • September: Deprescibing bij ouderen met hyperpolyfarmacie en medicijnrol
 • December: Droge ogen en Glaucoom

 

Zorgprogramma’s

In samenwerking met de verschillende zorgdisciplines binnen het samenwerkingsverband Stevenshof werken we aan een aantal zorgprogramma’s.
Het vastleggen en standaardiseren van multidisciplinaire samenwerking is beschreven in deze zorgprogramma’s. Deze zijn ontwikkelt i.s.m. de Rijncoepel. Je vindt hierin precies wat nodig is om de zorgprogramma’s uit te kunnen voeren en te kunnen sturen op kwaliteit.

De zorgprogramma’s waarbij wij als apotheek een rol spelen zijn:

 • COPD
  De diagnose COPD wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon, de rookgeschiedenis en met behulp van longfunctieonderzoek (de zogeheten spirometrie). Als de diagnose COPD gesteld is, wordt met de huisarts besproken wat de beste behandeling is. Hiervoor kan verwezen worden naar de praktijkondersteuner (bijvoorbeeld voor hulp bij stoppen met roken), naar de diëtiste (voor bijvoorbeeld advies over gezonde voeding of bij ondergewicht), naar de fysiotherapeut (voor specifiek beweegadvies) of naar de apotheek (voor advies bij medicijngebruik).
 • Diabetes
  De huisarts stelt de diagnose en verwijst de patiënt naar de praktijkondersteuner voor regelmatige controles en het organiseren van de verdere zorg. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan informatie over de ziekte en de gevolgen.
  Als er medicijnen voorgeschreven worden voor de diabetes of voor de bloeddruk, het cholesterol etc. speelt de apotheek een belangrijke rol bij het bewaken van de geneesmiddelen. De apotheek gaat na of geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden en of andere aandoeningen een probleem geven met het gebruik een middel. Huisarts en apotheker spreken elkaar dagelijks over eventuele vragen rond het geneesmiddelgebruik.
 • Hart- en Vaatziekten
  Alle patiënten met hoge bloeddruk en een hoog cholesterol die bij de huisarts onder behandeling zijn, worden regelmatig gecontroleerd. De nadruk ligt in de eerste plaats op een gezonde leefstijl: gezonde voeding, een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en niet roken. Patiënten die moeite hebben om hun leefstijl aan te passen en kampen met overgewicht kunnen verwezen worden naar de diëtist. Als daar reden toe is wordt medicatie voorgeschreven.
  De controles vinden elke drie maanden plaats door de POH en als het goed gaat elke zes tot twaalf maanden.
  Als er geneesmiddelen worden voorgeschreven is het de rol van de apotheek om te controleren of geneesmiddelen gecombineerd mogen worden met andere, om na te gaan of de voorgeschreven middelen geen nadelig effect hebben op andere ziekten en om goede voorlichting te geven over de medicatie zodat deze op de juiste manier gebruikt wordt. De apotheek evalueert jaarlijks het medicatiegebruik bij hoogrisicopatiënten en bespreekt dit met de  huisarts en de praktijkondersteuner. Huisarts en apotheker overleggen dagelijks over vragen rond het geneesmiddelgebruik. Bovenstaande zorg is ook voor toepassing voor patiënten met een hart of vaatziekte die niet (meer) bij een specialist komen, dus na een hartinfarct, een beroerte of een TIA en bij etalagebenen.
 • Hartfalen
  Patiënten met hartfalen kunnen benauwd raken door vochtophoping in de longen, waardoor soms een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Dit moet voorkomen worden door de klachten in een vroeg stadium te herkennen en hierop te anticiperen door bijvoorbeeld de medicatie aan te passen. Huisarts en apotheker overleggen regelmatig met elkaar over de patiënt en de medicatie.
 • Cont(in)ent(ie)
  Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (zowel mannen als vrouwen) met ongewenst urineverlies.
  De patiënt wordt eerst door de huisarts gezien. Het onderzoek, de behandeling en/of verwijzing vindt plaats volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Afhankelijk van de klachten wordt de patiënt verwezen naar de fysiotherapeut. De apotheek biedt begeleiding in het gebruik van incontinentiemateriaal.
  De medewerkers van de thuiszorg hebben een signalerende functie op gebied van urine-incontinentie en het (verkeerd) gebruik van incontinentiemateriaal.
  De verschillende hulpverleners informeren elkaar schriftelijk en/of mondeling over het verloop van de klachten en behandeling.
 • Ouderenzorg
  Dit zorgprogramma is er op gericht de patiënt te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Er wordt aandacht besteed aan zaken die de patiënt zelf belangrijk vindt. In dit zorgprogramma gaat het niet om ziekten maar om zo goed mogelijk te blijven functioneren, dus om kwaliteit van leven. De apotheek kan hier ook zeker wat betekenen voor de patiënt. Denk aan begeleiding van de medicatie, het aanbieden van de herhaalservice (CMS) of een weekdoseersysteem (baxterrol). En begeleiding in het gebruik van incontinentiemateriaal, drinkvoedingen en bijv. wondverbandmaterialen.

 

Thuiszorgorganisaties

Binnen de wijk Stevenshof zijn meerdere thuiszorgorganisaties actief. De 2 grootste partijen zijn Activite en Libertas. Met beide organisaties hebben we een samenwerkingsovereenkomst.
Bij zowel Activite als Libertas hebben we verschillende overleggen en contact met zorgcoördinatoren en de wijkverpleging bij de patiënten zijn. We zijn zeer laagdrempelig waardoor we regelmatig gebeld worden of bezoek krijgen van de thuiszorg om afspraken te maken en te overleggen over patiënten.